Vier onderzoeksdesigns

Aan de basis van Mixed Methods Research staan vier soorten onderzoeksdesigns (Creswell & Plano Clark, 2007). Deze onderzoeksdesign beschrijven we hieronder.

 

Triangulatie Design

In een Triangulatie Design worden  kwantitatieve statistische resultaten met kwalitatieve uitkomsten vergeleken en geconfronteerd. Of kwantitatieve resultaten worden met kwalitatieve data gevalideerd en uitgebreid.  In dit ontwerp wordt het kwantitatief en kwalitatief onderzoek gelijktijdig uitgevoerd en hebben beide onderzoeken een gelijk gewicht.

Voorbeelden:

Triangulatie

  1. Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten naast elkaar analyseren, vergelijken en interpreteren.
  2. Kwalitatieve onderzoeksresultaten kwantificeren of juist het kwalificeren van de kwantitatieve onderzoeksresultaten.
  3. Kwalitatieve onderzoeksresultaten gebruiken om kwantitatieve uitkomsten te valideren.
  4. Toepassen van verschillende methoden op verschillende niveaus, bijvoorbeeld, scholen (kwalitatief), ouders (kwantitatief), leerlingen (kwalitatief).

 

Ingebed Design

In een Ingebed Design worden kwalitatieve onderzoeksmethoden ingebed in kwantitatieve onderzoeksmethoden, of andersom. Eén van de gegevensbronnen is daarbij secundair. Dit ontwerp is geschikt om te gebruiken in een experiment of correlationele studie. Denk bijvoorbeeld aan een diepte-interview (kwalitatief onderzoek )om de uitkomsten van een experiment (kwantitatief onderzoek) te verklaren (zie schema).

Schema: voorbeeld van een Ingebed Design

ExpDesign

 

Verklarend Design

In dit ontwerp worden kwalitatieve gegevens gebruikt om kwantitatieve gegevens te verklaren óf om voort te bouwen op de resultaten van een kwantitatief onderzoek. Het is een 2-fasen ontwerp. Kwantitatieve onderzoeksresultaten zijn op het eerste gezicht soms namelijk niet goed te verklaren, bijvoorbeeld omdat er onverwachte uitkomsten zijn waarvoor andere inzichten zijn gewenst.

Het is met een Verklarend Design ook mogelijk om op basis van de kwantitatieve onderzoeksresultaten specifieke deelnemers voor vervolggesprekken te selecteren die het best de uitkomsten van het onderzoek kunnen verklaren.

 

Verkennend Design

Als een fenomeen onderzocht wordt waarvan maar weinig bekend is, wordt gestart (1e fase) met een kwalitatief verkennend onderzoek. Op basis van kwalitatieve onderzoeksresultaten worden relevante kenmerken en groepen geïdentificeerd en kunnen meetinstrumenten voor het kwantitatieve onderzoek (2e fase) worden vervaardigd. Een mogelijkheid is tevens dat in de eerste fase specifieke categorieën en relaties worden ontdekt die richting geven aan de onderzoeksvragen en methode van gegevensverzameling in het (kwantitatief) vervolgonderzoek.