Publiek vervoer

Het publiek vervoer vervult een spilfunctie in Nederland en wordt alleen maar belangrijker. Vooral in en om dichtbevolkte gebieden zijn er forse opgaven om aan de toekomstige mobiliteitsvraag te voldoen. Naast een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer investeert Nederland in alternatieve mobiliteitsoplossingen die aansluiten op de behoeften van reizigers. Dit vraagt om gedegen onderzoek waarbij reizigersbeleving en gedragskeuzes die reizigers maken centraal staan. Hoe goed sluit het lokale vervoersaanbod aan op de behoefte van de reiziger? Hoe maak je alternatieve vervoerwijzen aantrekkelijker voor reizigers? Wat zijn zwakke schakels in de reis van deur-tot-deur? Hoe kun je de reizigerstransfer op OV-knooppunten verder veraangenamen?

Contact

Reizigersonderzoek

Marble is gespecialiseerd in onderzoek naar reizigersbeleving en reizigersgedrag. Op treinstations voeren wij tevredenheidsonderzoek uit. Thema's die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de ervaren sociale veiligheid, de sfeerbeleving en wachttijdbeleving. Daarnaast verrichten wij effectonderzoek naar maatregelen die de reizigersbeleving verbeteren of een veilige reizigerstransfer tijdens drukke spitsperioden mogelijk maken.

Rondom reizigersonderzoek hebben wij vaak met specifieke vraagstellingen van doen waarvoor wij een passende aanpak bedenken. Dit vraagt om betrokkenheid en creativiteit.

Onderzoek doelgroepenvervoer

Wij verrichten onderzoek in Leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. Bij vervoersconcessies worden veelal afspraken gemaakt om periodiek klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Dit type onderzoek is in belangrijke mate gestandaardiseerd. Het kan echter ook voorkomen dat specifieke aspecten van de dienstverlening bevraagd worden. Belangrijk is dat gemeenten op basis van het onderzoek  handvatten aangereikt krijgen. Hiermee gaan zij het gesprek met de vervoerder(s) aan, teneinde de dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. In dit type onderzoek combineren wij verschillende onderzoeksmethoden om de response te optimaliseren.

Handelingsperspectief

(OV knooppunten van de toekomst)

Het Ministerie van I&W heeft een instrument ontwikkeld waarmee naast het huidig functioneren een inschatting van het toekomstig functioneren van OV knooppunten wordt gemaakt. Het instrument, dat ook bekend staat onder de naam handelingsperspectief, is een hulpmiddel om verschillende mobiliteitsvormen (OV, auto en/of fiets en lopen) op en rond OV knooppunten beter te integreren. Wij helpen gemeenten en provincies om de gegevens over OV knooppunten met behulp van het instrument in beeld te brengen. Gezamenlijk met stakeholders voeren wij een gap-analyse uit kansen en knelpunten te signaleren en toekomstige opgaven te formuleren.

Projecten

Stationsbeleving

NS Stations en ProRail hebben de klanttevredenheid van reizigers hoog in het vaandel staan. Er worden veel inspanningen verricht om de transfer en het verblijf op stations te veraangenamen. Met behulp van onderzoek wordt beoordeeld of en welke maatregelen hier positief aan bijdragen.

Veiligheidsbeleving

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt in het openbaar vervoer. Wij zijn vanuit Marble betrokken bij diverse onderzoeken waarbij zowel cijfers over veiligheidsbeleving als veiligheidsincidenten geanalyseerd worden.

Effecten audioguidance

Bij grote drukte op stations, tijdens de spits, is het gewenst om reizigers zoveel mogelijk te spreiden. Getest wordt of reizigers met behulp audioguidance zich tijdens drukke momenten beter spreiden op het perron. Naast observaties analyseren wij loopstroomdata die met sensoren ingewonnen worden.

Verdiepend onderzoek kwaliteitsbeleving OV-knooppunt

Om de toekomstige opgaven van een aantal kleine OV-knooppunten in te schatten, heeft de provincie diverse onderzoeken, zowel vervoerkundig en stedenbouwkundig, laten verrichten. Marble Research heeft een diepgaand onderzoek verricht naar de reizigersbeleving van deze stations. Gegevens van de Stationsbelevingsmonitor (ProRail en NS) zijn uitgebreid geanalyseerd. In samenwerking met een product designer en illustrator zijn maatregelpakketten geformuleerd.