Sociaal domein

Het sociaal domein is een breed en dynamisch terrein waarop verschillende instanties, zoals gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen, samenwerken om het welzijn en de levenskwaliteit van burgers te verbeteren. Binnen het sociaal domein verricht Marble onderzoek voor gemeenten en onderwijsinstellingen.

Interesse? Neem contact op

Gemeenten

Gemeenten hebben aanzienlijke verantwoordelijkheden op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Voorheen door de centrale overheid of provinciale instanties beheerde taken vallen nu onder de hoede van lokale ambtenaren. Dit vraagt om een aanzienlijk aanpassingsvermogen en de ontwikkeling van nieuwe werkmethoden. De groeiende complexiteit van zorgbehoeften brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor gemeenten. Belangrijke vragen zijn: Hoe kunnen zij het overzicht behouden over de verleende zorg? Op welke wijze kunnen ze de kwaliteit van de verstrekte zorg waarborgen? Is het mogelijk om tijdig en adequaat te voorzien in de zorgbehoeften van cliënten? En welke maatregelen nemen gemeenten om ervoor te zorgen dat meetbare contractuele verplichtingen worden nagekomen?

 

Zie verder op deze pagina!

Onderwijs

Het onderwijs in Nederland heeft een hoog niveau en om dit te handhaven, zetten onderwijsmedewerkers al hun vaardigheden in om elke leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Echter, de uitdagingen van grotere klassen, een groeiend lerarentekort, hoge werkdruk, toenemende bureaucratie en een steeds complexere maatschappij maken dit een veeleisende taak. Het is van cruciaal belang dat medewerkers zich binnen hun teams op hun gemak voelen en hun werkplezier behouden. Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de prioriteitenlijst.

Onze onderzoeken bieden inzichten in het functioneren van scholen, teams en het welzijn van medewerkers. We onderzoeken waar zij in de praktijk tegenaan lopen, waar ze meer ondersteuning bij wensen en hoe docenten beter als een hecht team kunnen samenwerken. We houden rekening met de actuele trends en omstandigheden, waardoor onze adviezen snel toepasbaar zijn in de praktijk. We begrijpen dat maatwerk essentieel is in dit proces.

Klik hier voor kwaliteitsontwikkeling van onderwijsprofessionals!

Medewerkers in de zorg

De medewerkers in de zorgsector ervaren vaak hoge werkdruk. Het behoud van werkplezier en een gezonde balans tussen werk en privé zijn essentieel voor het behoud van vitaliteit. Ons onderzoek richt zich op de tevredenheid van medewerkers en daarnaast hebben we Teamkracht Wijzer ontwikkeld. TeamKracht Wijzer biedt organisaties een holistische aanpak om teams vitaler en veerkrachtiger te maken en om de effectiviteit van de organisatie als geheel te vergroten.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Binnen ons werk voeren we zowel grootschalige als kleinschalige cliënttevredenheidsonderzoeken uit. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de diensten en producten die worden aangeboden door zorgleveranciers. Door middel van de verzamelde informatie uit deze onderzoeken gaat de gemeente het gesprek aan met zorgleveranciers om de dienstverlening verder te optimaliseren. Ons cliëntonderzoek omvat diverse onderwerpen, waaronder het Wmo-vervoer, het Leerlingenvervoer en de verstrekking van Wmo-hulpmiddelen.
Het proces van cliënttevredenheidsonderzoek omvat de volgende stappen:

 • Voorbereiding: We voeren gedegen en zorgvuldige onderzoeken uit om de ervaringen en tevredenheid van cliënten met betrekking tot de geleverde diensten en producten vast te leggen. De stappen van het onderzoek bereiden goed voor.
 • Data Verzamelen: We verzamelen kwantitatieve en kwalitatieve data via enquêtes, interviews of andere geschikte methoden, afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep.
 • Analyse: De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om patronen, trends en inzichten te identificeren die kunnen helpen bij het begrijpen van sterke punten en verbeterpunten.
 • Rapportage: We stellen heldere rapporten op die de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek presenteren. Deze rapporten dienen als basis voor gesprekken met zorgleveranciers en beleidsbeslissingen van de gemeente.
 • Dialoog met Zorgleveranciers: Op basis van de onderzoeksresultaten gaat de gemeente het gesprek aan met zorgleveranciers om eventuele knelpunten aan te pakken en verbeteringen door te voeren.
 • Optimalisatie: Door het bespreken en implementeren van verbeteringen wordt gestreefd naar het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en producten voor cliënten.

Onze aanpak helpt zowel gemeenten als zorgleveranciers om nauwkeurig inzicht te krijgen in de behoeften en ervaringen van cliënten, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg en dienstverlening.

Data-analyse binnen het Zorgdomein

Bent u als gemeente op zoek naar een helder overzicht van welke regelingen binnen het sociaal domein, zoals de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, door huishoudens worden benut? Met behulp van beschikbare gemeentelijke data, stellen wij uitgebreide statistieken voor u samen. Deze statistieken zijn van waarde voor managementrapportages en kunnen worden ingezet om werkprocessen binnen het sociaal domein te sturen en te optimaliseren. Onze aanpak omvat het gebruik van geavanceerde business intelligence tools, waarmee we de data samenvoegen en overzichten creëren die direct inzicht bieden in de huidige situatie. Het volledige analyseproces en de tooling vinden plaats binnen de veilige omgeving van de gemeentelijke organisatie, waarbij we strikte privacywaarborgen hanteren.
Onze benadering omvat:

 • Gegevensintegratie: We maken gebruik van geavanceerde business intelligence tools om gegevens van verschillende bronnen binnen de gemeente te integreren. Dit stelt ons in staat om een holistisch beeld te krijgen van de regelingen die binnen het sociaal domein worden gebruikt.
 • Statistische Analyse: Door middel van statistische analyses onthullen we patronen, trends en inzichten in het gebruik van regelingen door huishoudens. Hierdoor kunnen gemeenten beter begrijpen hoe deze regelingen worden benut en waar mogelijke optimalisatiekansen liggen.
 • Rapportage en Visualisatie: We creëren overzichtelijke rapporten en visuele dashboards die snel inzicht bieden in de geanalyseerde gegevens. Deze rapporten kunnen worden gebruikt voor managementrapportages en beleidsvorming.
 • Privacywaarborging: Ons analyseproces en de gebruikte tools zijn ontworpen om de privacy van individuen te waarborgen. Alle stappen worden binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerd, zodat gevoelige gegevens veilig blijven.

Ons doel is om gemeenten te voorzien van krachtige inzichten die hen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen binnen het sociaal domein. Door middel van gegevensanalyse en visuele rapportage dragen we bij aan efficiëntere werkprocessen en een effectievere benutting van sociale regelingen.

Onderzoeksadvies voor Contractmanagement

Binnen de contracten tussen gemeenten en zorgleveranciers is het gebruikelijk om gedurende de looptijd van het contract kwaliteitsmetingen uit te voeren. Echter, uit onze ervaring blijkt dat deze kwaliteitsmetingen slechts gedeeltelijk aansluiten op de geformuleerde contracteisen. Dit kan leiden tot vermijdbare discussies tussen de contractpartijen. Ons advies richt zich op hoe gemeenten de meetbaarheid van contracteisen en prestaties van zorgleveranciers kunnen verbeteren. Het is van essentieel belang om hier al tijdens het aanbestedingstraject grondig over na te denken.

Tijdens dit traject adviseren wij gemeenten om zorgvuldig te overwegen hoe kwaliteitsmetingen zodanig kunnen worden ontworpen dat ze valide informatie opleveren waar zowel de gemeenten als de zorgleveranciers zich aan kunnen verbinden. Het doel is om transparantie, duidelijkheid en consensus te creëren over de prestaties en de naleving van de contracteisen. Dit kan leiden tot effectievere samenwerking en verminderde mogelijkheden voor interpretatieverschillen. Ons advies omvat:

 • Vroege Planning: Neem het ontwerp van meetbare contracteisen op in het aanbestedingsproces. Hierdoor wordt vanaf het begin duidelijkheid gecreëerd over wat er wordt verwacht en gemeten.
 • Meetbaarheid en Validiteit: Zorg ervoor dat de geformuleerde contracteisen meetbaar zijn en dat de gekozen meetmethoden valide en betrouwbaar zijn. Dit versterkt de objectiviteit van de metingen.
 • Stakeholderbetrokkenheid: Betrek zowel gemeenten als zorgleveranciers bij de ontwikkeling van de meetmethoden. Dit vergroot het draagvlak en vermindert de kans op misinterpretaties.
 • Transparantie: Maak de meetresultaten en de gehanteerde methodologieën openbaar. Dit vergroot de transparantie en versterkt het vertrouwen tussen contractpartijen.
 • Continue Monitoring en Bijstelling: Zorg voor een mechanisme om voortdurend de prestaties en de mate van naleving te monitoren. Indien nodig moeten contracteisen en meetmethoden kunnen worden bijgesteld.

Ons doel is om gemeenten te ondersteunen bij het implementeren van effectieve en consensusgestuurde meetmethoden, waardoor potentieel verwarrende en vermijdbare discussies tussen contractpartijen worden geminimaliseerd. Hierdoor kunnen contracten soepeler verlopen en wordt er gezamenlijk gewerkt aan het bereiken van de gestelde doelen binnen het zorglandschap.

Netwerkanalyse lokale zorg

Met behulp van netwerkanalyse brengen wij helder in kaart welke partijen betrokken zijn bij de lokale zorg en welke verantwoordelijkheden zij dragen. Door ook de mening van cliënten te integreren, verkrijgen we inzicht in de aanbodzijde van zorgverleners, wat ons in staat stelt om zowel positieve als negatieve aspecten te identificeren. Dankzij onze diepgaande ervaring in het sociaal domein en onze solide wetenschappelijke achtergrond, kunnen we onderzoeksresultaten snel en deskundig naar praktische toepassingen vertalen.

Projecten

Medewerkersonderzoek verstrekking Wmo-hulpmiddelen

Door meer taken bij zorgleveranciers neer te leggen verandert het werk van zorgmedewerkers. Verantwoordelijkheden verschuiven van gemeenten naar leveranciers wat leidt tot een efficiëntere manier van werken. Tussen cliënten en leveranciers ontstaan kortere contactlijnen.

Onderzoek Leerlingenvervoer

Een onderzoek onder ouders/verzorgers en kinderen die met het Leerlingenvervoer reizen.

Onderzoek Leerlingenvervoer

Een onderzoek onder ouders/verzorgers van kinderen die met het Leerlingenvervoer reizen.