Sociaal domein

 

Gemeenten

In 2015 hebben gemeenten grote verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet. Wat voorheen door de rijksoverheid of de provincie werd georganiseerd ligt nu bij de ambtenaren op lokaal niveau. Dit vraagt om aanpassingsvermogen en nieuwe werkwijzen. Complexere en groeiende zorgvragen stellen gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Hoe overzien gemeenten de geleverde zorg? Hoe waarborgen zij de kwaliteit van zorg? Worden cliënten voldoende en tijdig voorzien in hun zorgbehoeften? Hoe zorgen gemeenten voor meetbare contracteisen?

Contact

Onderzoeksadvies contractmanagement

In contracten tussen gemeenten en zorgleveranciers is het gebruikelijk om gedurende de contractperiode kwaliteitsmetingen te doen. Onze ervaring is dat kwaliteitsmetingen maar ten dele aansluiten op geformuleerde contracteisen. Dit leidt tot discussies tussen contractpartijen die vermijdbaar zijn. Wij adviseren gemeenten over hoe zij contracteisen en prestaties van zorgleveranciers (beter) meetbaar kunnen maken. Juist tijdens het aanbestedingstraject is het zinvol om hier goed over na te denken. Kwaliteitsmetingen dienen immers valide informatie op te leveren waaraan zowel gemeenten als zorgleveranciers zich weten te committeren.

Cliëntonderzoeken

Wij voeren groot- of kleinschalig cliënttevredenheidsonderzoek uit om de kwaliteit van diensten en producten van zorgleveranciers in beeld te brengen. Met de informatie uit het onderzoek gaat de gemeente in gesprek met zorgleveranciers om de dienstverlening te optimaliseren. Cliëntonderzoek richt zich op verschillende onderwerpen, zoals Wmo-vervoer of verstrekking van Wmo-hulpmiddelen.

Netwerkanalyse

Met een netwerkanalyse maken wij inzichtelijk welke partijen betrokken zijn bij lokale zorg en wie waarvoor verantwoordelijk is. Door ook cliënten te vragen om een klantoordeel ontstaat inzicht in de aanbodzijde van zorgleveranciers en kunnen wij top- en bottomlijsten samenstellen. Door onze werkervaring in het sociaal domein en onze wetenschappelijke achtergrond weten wij onderzoeksresultaten snel en kundig naar de praktijk te vertalen.

Data-analyse zorg

Heeft u als gemeente nog het overzicht van welke regelingen binnen het sociaal domein (Wmo, de Jeugdwet en Participatiewet) huishoudens gebruik maken? Op basis van data binnen de gemeenten, stellen wij statistieken voor u samen. Deze zijn bruikbaar voor managementrapportages en voor sturing van werkprocessen binnen het sociaal domein. Wij zetten business intelligence tools in om gegevens bij elkaar te brengen en overzichten te creëren die snel inzicht geven in de stand van zaken. Analyse en tooling vindt plaats binnen de gemeentelijke organisatie zodat de privacy gewaarborgd blijft.

Medewerkers zorginstellingen

Medewerkers binnen de zorg ervaren een hoge werkdruk. Plezier hebben in het werk en een goede balans tussen werk en privé zijn van belang om als medewerker vitaal te blijven. Wij onderzoeken medewerkerstevredenheid en hebben daarnaast TeamKracht ontwikkeld. TeamKracht biedt organisaties een integrale aanpak om teams vitaler en krachtiger te maken en om de slagkracht van uw organisatie vergroten.

Projecten

Medewerkersonderzoek verstrekking Wmo-hulpmiddelen

Door meer taken bij zorgleveranciers neer te leggen verandert het werk van zorgmedewerkers. Verantwoordelijkheden verschuiven van gemeenten naar leveranciers wat leidt tot een efficiëntere manier van werken. Tussen cliënten en leveranciers ontstaan kortere contactlijnen.

Onderzoek Leerlingenvervoer

Een onderzoek onder ouders/verzorgers en kinderen die met het Leerlingenvervoer reizen.

Onderzoek Leerlingenvervoer

Een onderzoek onder ouders/verzorgers van kinderen die met het Leerlingenvervoer reizen.